Zásady zpracování osobních údajů

Stránky jsou provozovány a spravovány společností Mölnlycke Health Care AB, která má sídlo v Gamlestadsvägen 3C, SE-405 02 Gothenburg, Sweden.

Data jsou zpracována společností Mölnlycke Health Care AB s adresou Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, SE-402 52 Gothenburg, Sweden.

V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek a o Vašich právech s tímto souvisejících.

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu.

Tyto informace si, prosíme, pečlivě přečtěte. Vždy, když od Vás získáváme Vaše osobní údaje, se na tyto zásady odkazujeme a umožňujeme Vám si tyto zásady přečíst. Snažili jsme se o to, aby tyto zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či připomínkou, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Tyto zásady jsou účinné od 1. března 2021.

Kontaktní údaje společnosti:

Mölnlycke Health Care s.r.o.
Hájkova 2747/22
130 00
Praha 3
Česká republika


Zákaznické oddělení
Tel: +420 221 890 511
Tel: +420 221 890 512
cs.cz@molnlycke.com

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

Osobní údaj: označuje jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další osobní údaje („Osobní údaje “). Neshromažďujeme ani nezpracováváme speciální kategorie osobních údajů, které se týkají rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženských nebo filozofických přesvědčení, členství v odborech, zdraví a sexuálního života nebo sexuální orientace.

Osobní údaje o vás shromažďujeme pouze v případě, že je to nutné pro naše obchodní účely, abychom mohli reagovat na vaše dotazy, vylepšovat naše stránky, poskytovat požadované informace o produktech společnosti Mölnlycke a poskytovat informace, které by vás mohly zajímat.

Informace, které jsou pasivně nebo automaticky shromažďovány.

Když navštívíte webové stránky, automaticky shromažďujeme a analyzujeme určité informace o vašem používání webových stránek a zařízení, které jste použili k přístupu na ně;

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s provozem webových stránek epaderm.cz a osetreniran.cz je společností Mölnlycke Health Care AB, která má sídlo v Gamlestadsvägen 3C, SE-405 02 Gothenburg, Sweden (dále také „my“ či Mölnlycke“);

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky: portály dostupné na www.epaderm.cz a www.osetreniran.cz;

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních kategorií osobních údajů zákazníka zpracovávaných pro určitý účel;

Cookies: Když navštívíte naše webové stránky, můžeme vašemu počítači přiřadit jeden nebo více „cookies“. Cookie je malý textový soubor obsahující identifikátor, podle kterého lze rozpoznat konkrétní prohlížeč uživatele. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Můžeme také používat soubory cookie ke shromažďování informací o vaší aktivitě na našich stránkách, jako jsou stránky, které navštěvujete, odkazy, na které klikáte, a vyhledávání, která provádíte. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale obvykle můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítlo, a to v části Nápověda na panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete cookies odmítnout, možná nebudete moci přihlásit nebo používat některé z interaktivních funkcí nabízených na webových stránkách. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Mölnlycke a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

3. Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o

Vaše údaje získáváme též od třetích stran (typicky od Facebook či Google), a to na základě Vašeho souhlasu s přihlášením prostřednictvím přihlašovacích údajů k těmto sociálním sítím.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

4. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být Mölnlycke zpracovávány pro následující účely:

Komunikace se zákazníky, vyřizování podnětů a stížností

Publikace recenzí

Zasílání obchodních sdělení a nabídka našich služeb

Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

Zlepšování kvality poskytovaných služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách

Provozování zákaznické soutěže a doručování výher

Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

5. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.

Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, jenž umožňují fungování a pomáhají nám poskytovat Vám kvalitnější, přesnější a celkově více personalizovaný obsah a služby. Partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

Partneři, kteří pro nás zajišťují marketignové a obsahové služby

Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí

Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu

Orgány veřejné správy Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit. Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady. Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

6. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Předáváme-li osobní údaje svých zákazníků ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že v tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

7. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

Právo na výmaz

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo na přenositelnost údajů

Právo vznést námitku

Právo kdykoliv odvolat souhlas

Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

9. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Soubory cookie jsou využívány většinou webových stránek a serverů při poskytování celé řady základních internetových služeb. Pokud nakupujete online, cookies slouží například k tomu, že si e-shop pamatuje položky, které jste dříve přidali do nákupního košíku. Soubory cookie také umožňují, aby si webové stránky uložily vaše preference (např. jazykové či při přihlašování) a použily je při Vaší příští návštěvě. Pomocí souborů cookie lze také shromažďovat statistické údaje o aktivitě uživatelů, například počet unikátních návštěvníků stránky za měsíc, které jsou pro provozovatele velmi cenné, neboť umožňují poskytovat kvalitnější a uživatelsky přívětivější služby.

Soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

A podle funkcí na:

Prostřednictvím analytických cookies na našich webových stránkách měříme počty objednávek, které byly odeslány poté, co zákazník přišel na naše webové stránky rozkliknutím reklamy na webových stránkách našich reklamních partnerů nebo na základě propojení prostřednictvím odkazu umístěného na webových stránkách těchto partnerů. Tímto provádíme analýzu výkonu našich jednotlivých prodejních kanálů, na jejímž základě dochází k finančnímu vyúčtování mezi námi a našimi reklamními partnery. Prostřednictvím analytických cookies Vás není možné identifikovat, nejde proto o osobní údaje. Náš reklamní partner obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo u nás učinili objednávku.

10. Kde je možné se o zpracování osobních údajů a soukromí na internetu dozvědět více?

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez vašeho výslovného souhlasu. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

Navštívit můžete také http://www.youronlinechoices.com/cz/ (česky), www.allaboutcookies.org (anglicky) nebo www.aboutads.info/choices (anglicky), kde se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých cílených reklamních aktivit, které nabízejí některé třetí strany, s kterými spolupracujeme. Budete muset navštívit webové stránky jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má váš nesouhlas vztahovat. Protože nástroje vyslovení nesouhlasu mohou záviset na cookies, budete možná muset v případě vymazání cookies tyto stránky znovu navštívit a opětovně si nastavit preference.

O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (česky).

11. Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

12. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.