Podmínky použití

Vítejte na webových stránkách společnosti Mölnlycke (dále jen „stránky“), které provozuje společnost Mölnlycke Health Care AB. Stránky umožňují uživatelům (dále jen „uživatelé“) přístup k informacím o cenných produktech a službách společnosti Mölnlycke.

Všem uživatelům! Před použitím těchto stránek si pečlivě prostudujte následující podmínky použití a příslušné zásady (dále jen „smluvní podmínky“), které upravují to, jak můžete používat materiály dostupné na těchto stránkách.

Jako uživatelé těchto stránek souhlasíte s tím, že získáním přístupu k materiálům dostupným na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím nebo zobrazením či použitím těchto materiálů potvrzujete, že rozumíte těmto smluvním podmínkám, akceptujete je jako obdobu závazné podepsané písemné smlouvy, přijímáte je a souhlasíte s tím, že jste jimi právně vázáni. Pokud tyto smluvní podmínky přijmout nechcete, nesmíte se k těmto stránkám připojit ani je používat. Upozorňujeme, že společnost Mölnlycke si vyhrazuje právo měnit podmínky, zásady i oznámení, na jejichž základě vám tyto stránky nabízí, a pokud budete stránky dále používat, bude to vykládáno jako váš souhlas s takovými případnými změnami.

1 Omezení použití

Stránky, materiály a informace dostupné na stránkách nebo jejich prostřednictvím poskytuje přímo či nepřímo společnost Mölnlycke jako službu uživatelům. Pokud není stanoveno jinak, uživatelé stránek mohou materiály dostupné na stránkách zobrazovat, kopírovat, tisknout a šířit výhradně k informačním účelům a za podmínky, že na kopiích těchto materiálů nebo jejich částí bude vždy uvedeno příslušné oznámení o právech k duševnímu vlastnictví. Jako další podmínku pro použití těchto stránek každý uživatel zaručuje společnosti Mölnlycke, že stránky nepoužije k nezákonným účelům ani k účelům, které jsou v těchto smluvních podmínkách zakázány, a bude je používat v souladu s případnými relevantními podmínkami třetích stran. Společnost Mölnlycke může sledovat, zda jsou zde obsažené smluvní podmínky dodržovány, a v případě nezákonného nebo neoprávněného použití některého z webů společnosti může společnost podniknout příslušné kroky včetně oznámení orgánům činným v trestním řízení.

2 Dostupnost produktů

Mölnlycke je mezinárodní společnost a produkty zobrazené na těchto stránkách nemusí být na některých trzích k dispozici, případně nemusí být na určitých trzích s jinými indikacemi a omezeními schváleny nebo uvolněny k prodeji.

3 Spoléhání se na uvedené informace

Informace uvedené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím slouží výhradně k obecným informačním účelům. Společnost Mölnlycke nezaručuje správnost, úplnost ani užitečnost těchto informací, a pokud se uživatel na tyto informace jakkoli spolehne, činí tak zcela na své vlastní riziko. Společnost Mölnlycke odmítá jakoukoli odpovědnost vyplývající z důvěry vložené v tyto materiály ze strany uživatele, jiného návštěvníka stránek nebo kohokoli dalšího, kdo je případně o obsahu stránek informován.

4 Důvěrnost na internetu

Použití internetu je zcela na vlastní riziko uživatele a podléhá příslušným místním, státním, národním a mezinárodním zákonům a předpisům. Společnost Mölnlycke usiluje o to, aby pro své uživatele zajistila bezpečnou a spolehlivou soukromou síť, vezměte ale prosím na vědomí, že nelze zaručit důvěrnost žádné komunikace ani materiálů přenášených na tyto stránky nebo z nich. Společnost Mölnlycke tedy nenese odpovědnost za zabezpečení informací přenášených prostřednictvím internetu a rizika spojená s užíváním těchto stránek nese plně a pouze uživatel. Uživatel se musí v těchto otázkách řídit vlastním úsudkem. Pro přímou komunikaci se uživatel musí obrátit na společnost Mölnlycke a požádat o to, aby byl kontaktován obchodním zástupcem. V e-mailu zaslaném společnosti Mölnlycke za tímto účelem prosím uveďte všechny nezbytné kontaktní údaje.

5 Zabezpečení

Neoprávněné použití stránek nebo pokus o ně může vést k trestnímu stíhání nebo zahájení občanskoprávního řízení. Neoprávněným použitím se mají na mysli mimo jiné neoprávněné přímé odkazy na stránky, pokusy získat přístup k výchozímu softwaru nebo pokusy převzít nad stránkami kontrolu, pokusy narušit běžný provoz stránek pomocí virů, trojských koňů a jiných škodlivých kódů, útoky na dostupnost služby (DoS) a podobně. Na ochranu uživatelů si společnost Mölnlycke vyhrazuje právo zobrazovat, sledovat a zaznamenávat aktivitu na stránkách bez toho, aby o tom uživatele informovala nebo je žádala o povolení. Veškeré informace získané díky sledování, kontrole nebo záznamům budou v souvislosti s vyšetřováním nebo stíháním možné trestné činnosti na těchto stránkách k dispozici orgánům činným v trestním řízení. Společnost Mölnlycke také vyhoví všem soudním příkazům, které budou obsahovat žádost o tyto informace.

6 Duševní vlastnictví

Tyto stránky jsou chráněny řadou zákonů včetně zákonů na ochranu autorských práv a ochranných známek USA a švédských a dalších státních, národních a mezinárodních zákonů, úmluv a předpisů. Pokud zde není výslovně stanoveno jinak, neuděluje společnost Mölnlycke uživatelům těchto stránek žádná výslovná ani mlčky předpokládaná práva vyplývající z patentů, autorských práv, ochranných známek nebo obchodních tajemství. Neoprávněné použití jakýchkoli materiálů obsažených na těchto stránkách může proto představovat porušení zákonů na ochranu autorských práv, ochranných známek a obchodního tajemství, případně práv na soukromí a na kontrolu nad komerčním využitím vlastního jména, podoby a dalších určujících znaků. Společnost Mölnlycke může svá práva k duševnímu vlastnictví aktivně a v nejširším možném rozsahu vynucovat v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Tyto stránky a veškerá další práva k duševnímu vlastnictví související s těmito stránkami spravují přímo či nepřímo společnosti, které jsou součástí skupiny Mölnlycke. Všechna práva jsou vyhrazena a společnost Mölnlycke je také vlastníkem autorských práv ke stránkám jako kolektivnímu dílu či kompilaci a k výběru, koordinaci, uspořádání a úpravě tohoto obsahu.

Mölnlycke a všechny další názvy, ochranné známky, loga a ikony označující společnost Mölnlycke a její produkty nebo služby jsou chráněným označením, které přímo či nepřímo spravuje společnost Mölnlycke Health Care AB nebo jiná společnost patřící do stejné skupiny společností. Společnost Mölnlycke vynakládá úsilí na to, aby určila a uvedla vlastníky názvů jiných produktů a společností na stránkách. Copyright 1998–2017 Mölnlycke Health Care AB.

Veškeré nápady, návrhy, informace, know-how, materiály a jakýkoli další obsah obdržený prostřednictvím těchto stránek bude považován za obsah, k němuž je společnosti Mölnlycke zároveň udělena bezplatná, trvalá, neodvolatelná a nevýhradní licence a právo na úpravy, zveřejnění, rozmnožování, šíření, přenos, distribuci, kopírování, použití, vytváření odvozených děl a zobrazení obsahu (jako celku nebo části) kdekoli na světě a také na to, aby společnost na základě takového obsahu jednala, bez dalšího schválení či protiplnění, a to jakýmkoli způsobem a s použitím jakýchkoli médií nebo technologií, ať už v současnosti známých nebo vyvinutých v budoucnu, po celou dobu trvání všech případných práv k takovému obsahu. Uživatel se tímto vzdává všech nároků, které jsou s tímto v rozporu, včetně úplaty a vlastnických práv.

7 Odkazy

Společnost Mölnlycke může na základě vlastního uvážení poskytnout odkazy na jiné weby na internetu, aby uživatelům usnadnila vyhledání souvisejících informací a služeb. Tyto weby neprochází žádnou revizí ze strany společnosti Mölnlycke a provozují je třetí strany, nad nimiž nemá společnost Mölnlycke kontrolu. Společnost Mölnlycke proto výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah, správnost informací nebo kvalitu produktů a služeb poskytovaných nebo propagovaných takovými weby třetích stran.

8 Právní doložka

Přestože se společnost Mölnlycke snaží poskytovat co nejpřesnější a nejaktuálnější dostupné informace, mohou informace, produkty a služby dostupné na těchto stránkách obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Mölnlycke může tyto stránky nebo na nich uvedené informace, produkty a služby kdykoli upravit nebo změnit.

Jako uživatel zcela přebíráte riziko za využívání a spoléhání se na informace, produkty a služby dostupné na těchto stránkách. Společnost Mölnlycke o žádných informacích, produktech a službách popsaných nebo obsažených na těchto stránkách neprohlašuje, že jsou vhodné nebo správné, ať už k jakémukoli účelu. Všechny tyto informace, produkty a služby jsou poskytovány „tak, jak stojí a leží“, a tedy bez jakékoli záruky včetně mlčky předpokládaných záruk a podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnického práva a neporušení práv k duševnímu vlastnictví třetích osob.

Společnost Mölnlycke v žádném případě nenese odpovědnost za náhradu nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody ani za sankční náhradu škody, která vznikne na základě použití těchto stránek, zpožděním v jejich použití nebo nemožností je použít, případně v jakékoli souvislosti s tím, ani za žádné informace, produkty a služby získané prostřednictvím těchto stránek nebo jinak vyplývající z použití těchto stránek, ať už na základě smlouvy, deliktu, absolutní odpovědnosti či jinak, a to ani v případě, že byla společnost Mölnlycke na hrozící náhradu škody upozorněna. Vzhledem k tomu, že některé státy a jurisdikce vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhradu následné nebo náhodné škody nepřipouští, nemusí být výše uvedené omezení použitelné.

Společnost Mölnlycke odmítá jakoukoli odpovědnost za náhradu škody způsobené viry či jiným škodlivým kódem, případně řešením, které dokáže proniknout do elektronických souborů dostupných prostřednictvím těchto stránek a následně postihnout počítačový systém uživatele.

9 Zbavení odpovědnosti

Použitím těchto stránek souhlasíte s těmito smluvními podmínkami a tedy i s tím, že budete společnost Mölnlycke a příslušné přidružené společnosti i všechny jejich vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, právní zástupce, zaměstnance, nástupce, nabyvatele a zástupce bránit, odškodníte je a zbavíte je odpovědnosti za jakékoli nároky, řízení, náhrady škody, újmy, odpovědnost, ztráty, náklady a výdaje (včetně palmáre a dalších soudních výloh v přiměřené výši) vzniklé na základě použití těchto stránek nebo porušení těchto smluvních podmínek ze strany uživatele, případně v souvislosti s tím.

10 Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto stránek nebo máte zájem o další informace týkající se produktů či služeb společnosti Mölnlycke, spojte se s námi prostřednictvím příslušného kontaktního formuláře.

11 Rozhodné právo

Tyto smluvní podmínky se řídí švédským právem s výjimkou zákonů či předpisů o kolizi norem. Veškeré spory, které vzniknou na základě použití těchto stránek nebo v souvislosti s ním, se budou projednávat výlučně před švédskými soudy.

12 Další ustanovení

Tyto smluvní podmínky představují celé ujednání mezi uživatelem a společností Mölnlycke ohledně těchto stránek a nahrazují veškerou předchozí či souběžnou komunikaci a návrhy týkající se těchto stránek mezi uživatelem a společností Mölnlycke, ať už v elektronické, ústní či písemné podobě.

Pokud společnost Mölnlycke nebude vymáhat důsledné plnění kterékoli ze smluvních podmínek v této smlouvě, nevzdává se tím této možnosti při jejich případném dalším porušení nebo neplnění. Jestliže se společnost Mölnlycke vzdá jakéhokoli práva podle těchto smluvních podmínek, nebude to vykládáno tak, že se zároveň vzdala jiného práva nebo ustanovení, ani že se vzdala příslušného práva či ustanovení kdykoli jindy, ledaže by to bylo písemně potvrzeno a řádně podepsáno zplnomocněným zástupcem společnosti Mölnlycke.

Tištěná verze těchto smluvních podmínek a jakýchkoli souvisejících oznámení učiněných v elektronické podobě bude v soudním nebo správním řízení týkajícím se nebo souvisejícím s těmito smluvními podmínkami přípustná v téže míře a za stejných podmínek, jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vypracované a uchovávané v tištěné podobě.

Pokud bude některá část těchto smluvních podmínek včetně výše stanovených odmítnutí záruky a omezení odpovědnosti podle platných právních předpisů shledána neplatnou nebo nevynutitelnou, bude toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení považováno za nahrazené platným a vynutitelným ustanovením, které co nejblíže odpovídá záměru původního ustanovení, a zbylá ustanovení těchto smluvních podmínek zůstanou v platnosti.

Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.